دکتر سید حسین مسلم زاده و دکتر فرزانه رسولی

دکتر سید حسین مسلم زاده در سال 1369 در آزمون جامع پذیرش دانشگاههای کشور در رشته دکترای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شدند. در سال 1375 پس از دریافت درجه دکترای عمومی دندانپزشکی با معدل عالی از این دانشگاه به مدت شش سال در مناطق محروم به هموطنان عزیزمان ارایه خدمت نموده و در سال 1381 در رشته تخصصی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی تبریز پذیرفته شده و در سال 1385 با رتبه  ممتاز از آن دپارتمان فارغ التحصیل گردیده و امتحان بورد تخصصی ارتودنسی را هم با موفقیت پشت سر گذاشتند. از آن پس بعنوان هیات علمی در دپارتمان ارتودنسی دانشکده تبریز مشغول تدریس، تحقیق و آموزش دانشجویان دوره عمومی و تخصصی بمدت 12 سال بوده و همزمان در کلینیک خصوصی خود به مداوای بیماران نیز می پرداختند.

دکتر فرزانه رسولی در سال 1379 در آزمون جامع پذیرش دانشگاههای کشور در رشته دکترای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان پذیرفته شدند. در سال 1385 پس از دریافت درجه دکترای عمومی دندانپزشکی با معدل عالی از این دانشگاه به مدت پنج سال در مناطق محروم به هموطنان عزیزمان ارایه خدمت نموده و در سال 1390 در رشته تخصصی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی تبریز پذیرفته شده و در سال 1394 با رتبه  ممتاز از آن دپارتمان فارغ التحصیل گردیده و امتحان بورد تخصصی ارتودنسی را هم با موفقیت پشت سر گذاشتند. پس از آن  دکتر فرزانه رسولی همراه با دکتر مسلم زاده در کلینیک تخصصی ارتودنسی  خودشان  به درمان بیماران و انجام درمانهای تخصصی ارتودنسی مشغول میباشند.

سوابق علمی و پژوهشی

نگارش 40 مقاله پژوهشی

چاپ 10 مقاله در مجلات معتبر خارجی و داخلی

ارایه 30 مقاله بصورت سخنرانی و پوستر در کنگره های خارجی و داخلی

انجام 10 طرح  تحقیقاتی دانشگاهی

راهنمایی در نگارش 4 پایان نامه تخصصی بعنوان استاد راهنمای اول

راهنمایی در نگارش 6 پایان نامه عمومی بعنوان استاد راهنمای اول

راهنمایی در نگارش 3 پایان نامه بعنوان استاد راهنمای دوم و مشاور

عضویت در انجمن های علمی

 • عضو انجمن ارتودنتیست های آمریکا ( AAO)
 • عضو انجمن ارتودنتیست های ایران (IAO)
 • عضو فدراسیون جهانی ارتودنتیست ها (WFO)

 چندین نمونه از مقالات علمى چاپ شده

 1. Comparison of the accuracy of bracket placement with height bracket positioning gauge and Boon gauge. JODDD 2011; August
 2. Comparison of linear dimensions and angular measurement of panoramic images taken with two machines. JODDD 2009; August
 3. Evaluation of cortical bone thickness of mandible with cone beam computed tomography for orthodontic mini implant installation. Advances in Bioscience & Clinical Medicine. Vol.02 No.02, Publish date: 2014-07-04
 4.  Effect of chemical sterilization procedure on frictional properties of Nickel Titanium orthodontic wires. Iranian Journal of Orthodontics, Vol. 8, 2013, 39-42
 5. The reliability of clinical decisions based on the cervical vertebrae maturation staging method. European Journal of Orthodontics, 2016, 8–12.
 6. Effect of orthodontic fixed appliances on epithelial cells of lower lip oral mucosa during orthodontic treatment. Iranian Journal of Orthodontics, Vol. 7, 2012, 44-48.
 7.  Comparison of Two Different Retention Techniques on Re-opening of Extraction Space at Different Intervals during the Retention Phase in Fixed Orthodontic Patients. Iranian Journal of Orthodontics, Vol. 9, 2014, 37-47
 8. Evaluation of Public Awareness about Orthodontic Treatments in Two Cities of Iran. Advances in Bioscience & Clinical Medicine. Vol.03 No.01, Publish date: 2014-09-19

چند نمونه از خلاصه مقالات ارائه شده

 1. Use of occlusal build-up for bite opening in the 6th International Congress of Iranian Association of Orthodontists, Tehran, Iran, Jan 30th –Feb 1st 2008.
 2. Radiographic examination of velopharyngeal insufficiency in the 6th International Congress of Iranian Association of Orthodontists, Tehran, Iran, Jan 30th –Feb 1st 2008.
 3. Periodontal surgery for retention of orthodontic treatment, The 8th international congress of Iranian academy of periodontology, 2008, Kish
 4. Laser treatments for soft tissue problems in orthodontics, The 8th international congress of Iranian academy of periodontology, 2008, Kish
 5. Digital subtraction radiography and detecting of density changes in bone. The 8th international congress of Iranian academy of periodontology, 2008, Kish
 6. Chonal atresia, 1st  congress of Iranian association of pral and maxillofacial radiology, 2009, Tehran
 7. Natural head position in cephalometery, 1st congress of Iranian association of pral and maxillofacial radiology, 2009, Tehran
 8. Medication effects on the rate of orthodontic tooth movement. 7th international congress of Iranian association of orthodontics, 2009, Hamedan
 9. The CVM method for the assessment of optimal treatment timing in dentofacial orthopaedics. 2st congress of Iranian association of pral and maxillofacial radiology, 2010, Tehran.
 10. The role of panoramic image in detection of radiation-induced cervical atheromas. 2st congress of Iranian association of pral and maxillofacial radiology, 2010, Tehran
 11. Comparison of space prediction accuracy by Tanaka-Johnston metod and simple visual observation in the mixed dentition. 8th international congress of Iranian association of orthodontics, 2009, Tehran.
 12. Evaluation of mandibular interradicular spaces and cortical bone thickness with CBCT for orthodontic mini implant installation. 8th international congress of Iranian association of orthodontics, 2009, Tehran
 13. Evaluation of smile esthetics with different disply of gingival level by orthodontists and general public. 2009, Tehran
 14. Evaluation of change in pharyngeal airway space following mandibular setback surgery in comparison with bimaxillary surgery. 7th international orthodontic congress. SydneyAustralia2010
 15. Can dentists rely on simple visual observation to predict the requied space in the mixed dentition? 87th Congress of the European orthodontic society. Istanbul-Turkey.2011
 16. Vibration for acceleration orthodontic tooth movement. 10th international congress of Iranian association of orthodontics, 2009, Tehran
 17. Unconventional treatment options for short ramus patient-88th EOS- Spain-Santiago de Compostela-2012
 18. How a CBCT can change a treatment plan in a dilaceration case. 88th EOS- Spain-Santiago de Compostela-2012
 19. Fixed retainers in orthodontics. 12th international congress of Iranian academy of restorative dentistry, 2012, Tabriz.
 20. Classification of class II malocclusion, 12th international congress of Iranian association of orthodontics, 2014, Tehran
 21. Less aggressive surgical approach for accelerating orthodontic tooth movement, 12th international congress of Iranian association of orthodontics, 2014, Tehran
 22. Effects of Essix and Hawley retainers on post- orthodontic occlusion, 12th international congress of Iranian association of orthodontics, 2014, Tehran.
 23. Orthodontic treatments in periodontally compromised patients, 12th international congress of Iranian association of orthodontics, 2014, Tehran.
 24. Combined periodontic- orthodontic endodontic approach in the treatment of periodontally compromised tooth, 15thmeeting of Iranian academy of periodontology, 2015,Tehran.
 25. Oral hygiene in young patients receving orthodontics treatment-15thmeeting of Iranian academy of periodontology, 2015,Tehran.

 

چند نمونه از طرح های تحقیقاتی انجام شده

 1. بررسی صحت و تکرار پذیری آنالیز فضا به روش مشاهده عینی ساده  در سیستم دندانی دائمی(مجری طرح)
 2. مقایسه زمان بقا ورضایت مندی بیمارتن تحت درمان ارتودنسی از ریتینرهای Hawley  و  Vacuum formed
 3. بررسی نیروهای آزاد شده توسط  Niti open coil spring (همکار اصلی)
 4. ارتباط Bridging و ابعاد سلاتورسیکا با مال اکلوژن های اسکلتی در بعد قدامی خلفی (مجری طرح)
 5. بررسی  ضخامت استخوان کورتیکال مندیبل با استفاده از Cone beam computed tomography برای قراردادن Mini implant های ارتودنسی (مجری طرح)
 6. بررسی تاثیر در نظر گرفتن مراحل بینابینی برتکرار پذیری روش ارزیابی بلوغ مهره های گردنی در درمانهای ارتودنسی(همکار اصلی)
 7. تأثیر روش های مختلف استریلیزاسیون بر خصوصیات اصطکاکی سیم های ارتودنسی نیکل تیتانیوم (مجری طرح)
فهرست